Rozana - Rychly prístup k informáciim mesta alebo obce

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky stránky rozana.sk

I. Předmět smlouvy

 1. Předmětem poskytovaných služeb poskytovatele je poskytování komunikační služby Rozana poskytovatelem uživateli na základě Smlouvy nebo Objednávky o poskytování služeb komunikační služby Rozana, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen Smlouva) a případně objednávky, která samostatně upravuje podmínky poskytování doplňkových a asistenčních služeb (dále jen objednávka). Tyto dokumenty upravují konkrétní práva a povinnosti a jsou realizačními smlouvami.
 2. Základní rámec smluvního vztahu vytyčují tyto Podmínky komunikační služby Rozana (dále jen Podmínky) a případně i rámcová smlouva o poskytování služeb komunikační služby Rozana.

II. Cena a platební podmínky

 1. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli řádně a včas odměnu stanovenou ve Smlouvě nebo v Objednávce.
 2. Pokud je smlouvou nebo objednávkou objednaná služba na více zúčtovacích období Poskytovatel vystaví a zašle uživateli daňový doklad za služby předem 1x ročně, vždy v měsíci prosinec daného roku na následující kalendářní rok, v případě že smlouva vstoupí v platnost během kalendářního roku vystaví Poskytovatel daňový doklad s vyčíslenou alikvotů za období od vzniku účetního období do konce kalendářního roku. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury.
 3. Pokud je Smlouvou nebo Objednávkou objednaná služba jednorázová, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu za takové plnění ihned po dodání služby.
 4. V případě technické podpory Poskytovatel vystaví a zašle uživateli daňový doklad ihned po provedení služby. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury.
 5. Pokud Uživatel neuhradí fakturu ani do 30 dnů po lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn omezit poskytování služeb.
 6. Splatnost faktur je sjednána ve lhůtě 14 dnů od vystavení faktury Poskytovatelem.
 7. Akceptace těchto podmínek se současně považuje za souhlas s vyúčtováním ceny za objednané služby v elektronické formě (dále jen Elektronická faktura). Uživatel bere na vědomí, že Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papírové formě, a že vystavením Elektronické faktury již Poskytovatel není povinen posílat uživateli faktury v papírové formě. Poskytovatel má výhradní právo volby mezi zasláním elektronické faktury nebo faktury v papírové formě.

III. Trvání smlouvy

 1. Smlouva nebo Objednávka se uzavírá na dobu, která je v ní uvedena.
 2. Pokud ve Smlouvě nebo v Objednávce není uvedeno jinak, platí při plnění objednaném na více zúčtovacích období, že začátkem doby plnění je první den měsíce následujícího po uzavření Smlouvy nebo potvrzení Objednávky, dobou plnění je 1 rok, uplatní se automatické prodloužení podle čl . III odst. 3 Podmínek a interval platby je jednoletý.
 3. Pokud kterákoli smluvní strana neoznámí při opakujícím se plnění objednaném na více zúčtovacích období druhé straně, že trvá na ukončení příslušného plnění, a to nejpozději 3 měsíce před datem ukončení poskytování služeb podle Smlouvy nebo Objednávky, po uplynutí doby poskytování dohodnutého plnění se poskytování plnění automaticky prodlužuje o jeden rok. Takové prodloužení doby trvání se použije i opakovaně.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn neprodleně omezit nebo zastavit poskytování služeb v případech, kdy jsou služby Uživatelem užívány v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, smluvními dokumenty. Poskytovatel je oprávněn odmítnout nebo pozastavit plnění předmětu Smlouvy výslovně na dobu, kdy vůči němu Uživatel neplní své závazky.

V. Povinnosti a odpovědnost Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje používat komunikační službu Rozana v souladu s rámcovou smlouvou, Smlouvou, Objednávkou, těmito Podmínkami a platným právním řádem.
 2. Uživatel se zavazuje poskytnout přístupy do komunikační služby Rozana pouze oprávněným osobám.
 3. Uživatel je plně zodpovědný za obsah a formu ním komunikovaných sdělení, včetně autorskoprávní odpovědnosti, protože prostřednictvím uživatelského rozhraní sám předává jednotlivé oznámení příjemcem informací. Uživatel bere na vědomí, že tato jeho odpovědnost nezaniká žádnou činností Poskytovatele, neboť stále zůstává odesílatelem oznámení.
 4. Uživatel bere na vědomí, že telefonní čísla mohou měnit svého majitele, a zavazuje se přijmout vhodná opatření, která od něho lze požadovat, aby oznámení dostali k osobě, která má být jejich adresátům, tedy aby nepřesné údaje byly opraveny nebo vymazány.
 5. Pokud má být podle všech okolností příjemcům informace (adresátem oznamovacího oznámení) nezletilá osoba, zejména však osoba mladší 15 let (např. V případě notifikací v rámci školních kroužků apod.), Uživatel se výslovně zavazuje zajistit souhlas jejího zákonného zástupce zasíláním takových oznámení.
 6. Uživatel je povinen zdržet se zasílání jakýchkoliv marketingových sdělení mimo pracovní dny v době před 8. hodinou a po 18. hodině. Uživatel se dále zavazuje užívat obezřetně tzv. push notifikace v mobilní aplikaci (oznámení, které se příjemci informace objeví přímo na displeji mobilního telefonu) a využívat je tak, aby nedocházelo k obtěžování příjemce informace.
 7. V případě marketingových sdělení se uživatel zavazuje zajistit dodržování všech ustanovení o regulaci reklamy ao zasílání obchodních sdělení podle platných právních předpisů. Pokud jsou příjemci informací kontaktováni marketingovým oznámením, je možné tak učinit pouze s jejich předchozím souhlasem, přičemž Uživatel je povinen takto poskytnutý souhlas Poskytovateli na jeho žádost kdykoliv neprodleně prokázat. Dále je povinností Uživatele zprávu označit jako obchodní sdělení, uvést do marketingového sdělení svou totožnost jako odesílatele oznámení, v koho jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak jednoduše a bez jakýchkoli nákladů projevit nezájem o zasílání dalších marketingových sdělení. Uživatel je zejména povinen zdržet se zasílání oznámení, které propagují:
  1. nelegální zboží a služby - zejména drogy, pornografii, násilí,
  2. ohrožování rozumového, citového nebo mravního vývoje dětí,
  3. spotřebitelské úvěry,
  4. loterii, tipování a gambling,
  5. audiotexové linky,
  6. politické strany a hnutí nebo politické názory.

VI. Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti

 1. V případě, že obsah Uživatelem zasílaných oznámení prokazatelně poškozuje Poskytovatele nebo mu způsobuje újmu, a to z důvodu, že je v rozporu s platnými právními předpisy, smluvními dokumenty nebo odporuje dobrým mravům, zejména pokud uživatel nedodrží omezení pro zasílání oznámení, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Uživatele náhradu celé skutečné vzniklé újmy, především smluvních pokut a sankcí, které Poskytovatel zaplatil třetím stranám (státním orgánům, operátorem, ostatním smluvním partnerům atd.) v důsledku jednání Uživatele.
 2. Uživatel je povinen nahradit Poskytovateli újmu vzniklou každým svým pochybením, které může spočívat zejména v tom, že:
  1. Zadá k odeslání oznámení, které bude v rozporu s dobrými mravy, s právním řádem ČR nebo smluvními dokumenty; vzhledem k tomu, že příjemci informací mohou být i osoby mladší 18 let, porušením dobrých mravů se rozumí i návrh služeb pro dospělé.
  2. Bude poškozovat jiného soutěžitele nebo poskytovatele.
  3. Příjemci informací odmítne poskytnout plnění dle svého oznámení nebo pro četnost jeho oznámení bude jeho řízení z pohledu průměrného spotřebitele vnímány jako hrubě obtěžující.
 3. V případě prodlení Uživatele s úhradou za služby Poskytovatele podle jím vystavené faktury je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení od prvního dne po splatnosti faktury. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 4. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku:
  1. poruchy, opravy nebo údržby sítí mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb,
  2. omezení nebo zastavení poskytování služby v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby ze strany mobilního operátora nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,
  3. nesprávného použití systému komunikační služby Rozana nebo kterékoliv její části uživatelem,
  4. nesprávného použití systému komunikační služby Rozana nebo kterékoliv její části, a to výslovně mobilní aplikace, ze strany příjemce informací; takovým nesprávným použitím se rozumí např. nepravdivé hlášení podnětů nebo nepravdivá odpověď v anketě,
  5. chyb v přenosu, nekvality dat nebo nedostatečné bezpečnosti dat během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů,
  6. nedostupnosti služeb v důsledku nedostatečného nebo nefunkčního připojení k síti internet na straně uživatele.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel získá od příjemců informací prostřednictvím registračního formuláře nebo jiným způsobem jejich osobní údaje, které bude využívat a zpracovávat výlučně pro potřeby komunikačních služeb podle rámcové smlouvy, Smlouvy, Objednávky a Podmínek. Tyto osobní údaje vloží do zabezpečené databáze spravované poskytovatelem. Uživatel je provozovatelem osobních údajů, tedy subjektem, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Poskytovatel je zprostředkovatelem těchto osobních údajů, tedy subjektem, který na základě pověření provozovatele osobní údaje zpracovává. Uživatel je v postavení provozovatele a poskytovatel v postavení zprostředkovatele iv případě, kdy osobní údaje získá pro uživatele poskytovatel. Osobní údaje budou z databáze odstraněny skončením doby platnosti souhlasu příjemce informací se zpracováním osobních údajů, nebo skončením platnosti smlouvy, podle toho, co nastane dříve.
 2. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo identifikace podle prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. Předmětem zpracování jsou osobní údaje jednotlivých příjemců informací zapojených do komunikační služby Rozana a také osobní údaje kontaktních osob subjektů zapojených do této služby (zejména obcí a příspěvkových organizací). Doba trvání zpracování se shoduje s dobou zapojení obce do komunikační služby Rozana, při zpracování na základě souhlasu dotčené osoby je doba zpracovávání během platnosti tohoto souhlasu. Záměrem Poskytovatele je komunikační službu rozvíjet i po této době, takže se dá předpokládat její prodloužení. Povahou zpracování je dobrovolné získání osobních údajů od dotčených osob na základě informovaného souhlasu s jejich zpracováním, a samotné zpracování osobních údajů, přičemž jde zejména o jméno a příjmení a kontaktní a lokalizační údaje. Účelem zpracování  je zajištění fungování komunikační služby Rozana, zejména zasílání informačních a krizových zpráv zjištění názoru v anketách a také informování o novinkách.
 3. K zajištění ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů Uživatele, včetně dotazů poskytnutí osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování už neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Uživatele informuje o této právní požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu,
  2. zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázali k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost mlčenlivosti musí trvat i po skončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a osobou oprávněnou zpracovávat osobní údaje,
  3. přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, tedy s přihlédnutím na stav techniky, nákladů na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i na různé pravděpodobné a různé závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodné technické a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, včetně:
   1. pseudonymizácie a šifrování osobních údajů,
   2. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
   3. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
   4. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,
   5. při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávně zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim,
 4. Zohlednit povahu zpracovávání, být uživateli nápomocný prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, při plnění uživatelova povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv dotčené osoby.
 5. Být uživateli nápomocný při zohlednění povahy zpracovávání a informací, které má k dispozici, při:
  1. zabezpečení zpracování osobních údajů,
  2. ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů kontrolnímu úřadu,
  3. oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů dotčeným osobám, a případně také při posouzení dopadů na ochranu osobních údajů,
  4. předchozích konzultacích před zpracováním s Kontrolním úřadem,
 6. v souladu s rozhodnutím Uživatele všechny osobní údaje buď vymazat nebo je vrátit uživateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů,
 7. poskytnout uživateli všechny informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožnit audity, včetně inspekcí, provedené Uživatelem nebo jiným auditorem, jehož Uživatel pověřil, a k těmto auditům poskytnout nezbytnou součinnost.
 8. Poskytovatel je oprávněn se souhlasem Uživatele využít k zajištění plnění i subdodavatele. Poskytovatel bude Uživatele informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zprostředkovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak provozovateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Subdodavateli budou na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto podmínkách nebo jiném právním aktu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Pokud nebude subdodavatel plnit své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá uživateli za plnění jeho povinností i nadále plně Poskytovatel.
 9. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Uživatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.
 10. Poskytovatel poskytuje uživateli tyto dodatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR:
  1. kontrola neoprávněných přístupů k osobním údajům,
  2. šifrovaný přenos dat od Poskytovatele,
  3. umístění datového úložiště s osobními údaji v uzamčené místnosti,
  4. záloha dat provedena do jiné lokality šifrovaným přenosem s přístupem pouze pověřených osob Poskytovatele.

VIII. Podmínky poskytovaných služeb

 1. Popis poskytované služby:
  1. Poskytovatel zajišťuje provoz komunikace prostřednictvím sítě internet, pro využívání této služby je nezbytné, aby uživatel disponoval připojením k internetu.
  2. Poskytovatel je oprávněn na nezbytný čas omezit poskytování služeb komunikační služby Rozana ze závažných technických nebo provozních důvodů a z důvodů vyšší moci. Poskytovatel je podle své volby oprávněn poskytování služby, případně technicky související služby, omezit nebo přerušit v těchto případech:
   1. Pokud vznikne podezření, že Uživatel uzavřel smlouvu na základě nepravdivých údajů,
   2. Uživatel se prostřednictvím služby dopustil protiprávního jednání,
   3. Uživatel ohrožuje provoz sítě, použil službu k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení v rozporu s Obchodními podmínkami,
   4. Uživatel bez souhlasu Poskytovatele zasahoval do technických zařízení, které jsou ve vlastnictví nebo v nájmu Poskytovatele,
   5. Uživatel řádně a včas neuhradil cenu za poskytnutou službu na základě vyúčtování, a to ani v náhradní lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nesmí být kratší než 1 týden.
   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud účastník:
   1. opakovaně neoprávněně zasahuje do zařízení Rozana nebo takový zásah umožní třetí osobě, byť iz nedbalosti,
   2. nezaplatil cenu za poskytnutou službu ani do 30 dnů po dni splatnosti,
   3. opakovaně porušuje podmínky smlouvy o poskytování služeb.
  3. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby byla dosahovaná obvyklá kvalita služeb s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvalita stanovena normami GSM a garantovaná mobilními operátory.
  4. Poskytovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry služby, pokud je taková změna důsledkem podstatných změn technických parametrů služby ze strany mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb. Poskytovatel není oprávněn měnit data vzniklé provozem služeb pro uživatele jinak než technickým zpracováním v souladu s požadavky Uživatele a dohodnutým obsahem služby.
  5. Službu je možné používat prostřednictvím virtuálních zařízení, které poskytovatel poskytuje Uživatelem a které Uživatelé ovládají prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.rozana.cz nebo přes API rozhraní.
  6. Osobní údaje Uživatele ani osobní údaje příjemců informací nebudou zveřejněny v seznamu účastníků, jehož účelem je vyhledávání podrobného kontaktu o osobách. Takový seznam nebude vydán ani za jiným účelem.
 2. Uživatel směřuje své připomínky a uplatňuje případné reklamace kvality služby nebo jejích účtování elektronickou poštou na e-mailovou adresu mkhlasmkhlas.sk, telefonicky na číslo +421902848848 (SK) a +420603818482 (CZ) nebo na jiné kontaktní údaje poskytovatele uvedené na webových stránkách www.mkhlas.sk a www.mkhlas.cz. Připomínky nebo reklamace je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vadného plnění Poskytovatele. Poskytovatel je vyřeší nejpozději do 30 dnů od obdržení.
 3. Doba trvání Smlouvy a také poskytování služeb elektronických komunikací je stanovena dohodou ve Smlouvě, případně v ustanovení čl. III těchto Podmínek. Termín zahájení poskytování služeb elektronických komunikací se shoduje se začátkem doby plnění dle Smlouvy. Pro službu elektronických komunikací je výpovědní lhůta 3 měsíce.
 4. Práva a povinnosti ze Smlouvy se řídí slovenský právním řádem s vyloučením kolizních norem. O sporech mezi Uživatelem a Poskytovatelem rozhoduje příslušný soud České republiky.
 5. Poskytovatel je oprávněn na nezbytný čas omezit nebo přerušit poskytování služby v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti.
 6. Uživatel není povinen platit žádné úhrady v souvislosti s ukončením Smlouvy před uplynutím doby trvání, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část při změně technických, provozních, obchodních či organizačních podmínek na své straně nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude uživatel informován písemně nebo elektronickými prostředky s využitím údajů poskytnutých Uživatelem, a to nejméně měsíc před nabytím účinnosti těchto změn. V případě, že uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. V případě, že uživatel, smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou souhlasí. Pokud Uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit a ani smlouvu nevypoví, je oprávněn od smlouvy odstoupit Poskytovatel s měsíční výpovědní lhůtou.
 2. Tyto Podmínky jsou platné od 9.12.2019